Members of TMAF String Orchestra:

  • Violin:

Yung-Ning Chang

Cheng-Hsuan Chen

Jie-Sih Chen

Wei-Lin Chen

Hsin Chien

Yu-Chia Hsu

Yan  Liang

Chia-Chen Lin

Chia-Lun Mu

Min-Han Tsai

Thompson Wang

Yun-Shuo (Angie) Wang

Jia-Ying Wei

Jessica (Jo-Tzu) Yang

Shuan-Lei Yang

Ya-Chun Yang

 

  • Viola:

Yuchun Cheng

Hsing-Hsin Ching

Ming Yu Hsu

Yi-Pei Lin

Tzu-Teng Liu

Li-Jen Wang

Chieh-I (Candy) Yang

 

  • Cello:

Cheng Liang

Pi-Wei Lin

I-Cheng Liu

Yun-Ya Lo

Weiting Sun

Mu-Wei Wang

Jocelyn Yeh

 

  • Double Bass:

Szu Ting (Ormay) Chen

Tiffany Kung

Shih-Chi Luo

Ying-che (Evan) Tsai

Chloe (Ching-Ju) Yu

Arranged in alphabetical order

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>